آیا حاضر هستید به کشوری سفر کنید که در آن مرد ها وجود نداشته باشند ؟
#جعبه_اسرار