داستان زندگی مردی که 70 سال در دستگاه حبس شده است
#|JABEYE_ASRAR
#جعبه_اسرار